Proteini.si
Domov
Opće odredbe

OPĆE ODREDBE

Podatci o upravitelju

Upravitelj je osoba koja upravlja osobnim podatcima te određuje svrhe i sredstva obrade vaših osobnih podataka.

Upravitelj osobnih podataka korisnika jest:
Naziv pravne osobe: Proteini.si, trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
Adresa pravne osobe: Ulica heroja Verdnika 22
Pošta i mjesto: 4270 Jesenice, Slovenija
Porezni broj: SI 44085206
Matični broj: 2024691000
E-adresa za kontakt: info@proteini.si
Telefon za kontakt: +386 (0)40 248 248
Podatci o upisu u registar odnosno drugu javnu evidenciju: Poduzeće je upisano u sudski registar 18.11.2004.

Podatci o voditelju obrade

Voditelj obrade osobnih podataka je osoba koja obrađuje osobne podatke u ime upravitelja. Voditelj obrade može obrađivati samo one osobne podatke i za one svrhe za koje ima dokumentiranu uputu upravitelja.
Naši voditelji obrade obrađuju osobne podatke korisnika u skladu s valjanim zakonodavstvom, na osnovi ugovornog odnosa koje je na snazi i regulira sva područja obrade.

Voditelji obrade osobnih podataka korisnika koji obrađuju osobne podatke u ime upravitelja jesu:


 1. Voditelj obrade: Računalniške storitve, Matej Milošević s.p. Zgornje Pirniče 119B 1215 Medvode Matična številka: 6924638000
 2. Voditelj obrade: POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, 2000 Matična številka 5881447000
 3. Voditelj obrade: DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA, Celovška cesta 492 1210 Ljubljana Matična številka: 1966812000
 4. Voditelj obrade: GE-KO, MAJA DOLŽAN S.P. Cesta Toneta Tomšiča 71, 4270 Jesenice Matična številka: 8732043000
 5. Voditelj obrade: EDITOR Spletne komunikacije d.o.o. Velika pot 29 5250 Solkan Matična številka: 1648098000

Zakonodavstvo

Za procjenu ovih uvjeta privatnosti primjenjuje se slovensko i europsko zakonodavstvo.
Uvjeti privatnosti pripremljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-2, Sl. list RS, br. 163/22 i prat.), Uredbom (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/ES (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR), Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-2, Sl. list RS, br. 133/22 i prat.)  te ostalim slovenskim i europskim zakonodavstvom koje regulira pojedina područja.

Pravna načela

Upravitelj i njegovi voditelji obrade poštuju opća načela u vezi s obradom osobnih podataka korisnika:

1. Osobne podatke korisnika obrađujemo zakonito, pošteno i pregledno.

2. Osobne podatke prikupljamo za svrhe koje su unaprijed određene, namjenske i zakonite i osobne podatke ne obrađujemo unaprijed za druge svrhe, osim u slučaju obrade u znanstvene ili povijesno-istraživačke svrhe te za statističke svrhe pod određenim uvjetima.

3. Osobne podatke obrađujemo u najmanjem mogućem opsegu, za svrhe za koje se obrađuju.
Brinemo se da osobni podatci koje obrađujemo točni i redovito ažurirani, a netočne podatke ispravljamo ili brišemo.

4. Osobne podatke čuvamo samo onoliko vremena koliko je to potrebno za svrhe za koje ih obrađujemo. Brinemo se za odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, što uključuje nedopuštenu ili nezakonitu obradu te namjerni gubitak, uništenje ili oštećivanje, odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama.

Web-mjesto

Uvjeti privatnosti namijenjeni su korisnicima web-mjesta: proteini.si/hr

ZNAČENJE POJMOVA

Uvjeti privatnosti

Uvjeti privatnosti su interni akt upravitelja i vrijede za sve pravne odnose između njega, voditelji obrade i korisnika. Akt definira prava i obveze upravitelja i voditelja obrade pri upravljanju i obradi osobnih podataka korisnika.

Osobni podatak

Osobni podatak je bilo koja informacija u vezi s određenim ili odredivim pojedincem koji je fizička osoba. Određeni pojedinac je osoba čiji su osobni podatci određeni i obrađivani u skladu sa svrhama koje odredi upravitelj. Odrediv pojedinac je osoba koji je moguće neposredno ili posredno odrediti te njegove osobne podatke obraditi u skladu sa svrhama koje odredi upravitelj.

Korisnik

Korisnik je pojedinac koji je fizička osoba čiji su osobni podatci obrađivani na zakonitoj ili ugovornoj osnovi između upravitelja i tog pojedinca ili na osnovi izričite privole koju je pojedinac do upravitelju.

Upravitelj

Upravitelj određuje svrhe i sredstva obrade u okviru svoje registrirane djelatnosti i/ili zakonskih ovlasti. Korisnik je unaprijed upoznat s time tko je upravitelj osobnih podataka, a tko je voditelj obrade njegovih osobnih podataka.

Voditelj obrade

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca u ime upravitelja prema njegovim uputama u okviru zakonitih svrha i načina obrade. Upravitelj osigurava korisniku podatke o voditeljima obrade njihovih osobnih podataka u ovim Uvjetima privatnosti.

Podobrađivač

Podobrađivač obrađuje osobne podatke pojedinaca u ime i prema uputama obrađivača u okviru zakonitih svrha i način obrade. Podobrađivač neposredno odgovara voditelju obrade, a voditelj obrade upravitelju.

Obrada

Obrada osobnih podataka znači svaki aktivnost ili niz aktivnosti koje se obavljaju u vezi s osobnim podatcima ili nizom osobnih podataka automatiziranim sredstvima ili bez njih, kao što je prikupljanje, bilježenje, uređivanje, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili mijenjanje, prizivanje, uvid, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenje ili drugačije omogućivanje pristupa, prilagođavanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

OSOBNI PODATCI

Obrada osobnih podataka

Upravitelj može obrađivati osobne podatke korisnika web-mjesta, usluga naručitelja i pojedinaca u pravnim osobama s kojima poslovno surađuje. Uvjeti privatnosti određuju način obrade osobnih podataka onih pojedinaca koji su sklopili ugovor odnosno naručili uslugu ako je obrada osobnih podataka potrebna i primjerena za sklapanje ugovora odnosno narudžbu ili za ispunjenje ugovora. Uvjeti privatnosti definiraju i način obrade osobnih podataka za koje upravitelj ima podlogu u zakonu ili za koje je dobio pismenu privolu korisnika ako se osobni podatci unose izravno na internetskoj stranici upravitelja.

Zakonska osnova za obradu

Zakonska pravna osnova znači da upravitelj obrađuje osobne podatke korisnika jer mu to nalaže zakonodavstvo da ispuni zakonske obveze koje vrijede za upravitelja.
U Republici Sloveniji zakonske obveze obrade određenih osobnih podataka definiraju prije svega:
1. Zakon o porezu na dodanu vrijednost ZDDV-1;
2. Pravilnik o provedbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost;
3. Zakon o poreznom postupku;
4. Zakon o trgovačkim društvima;
5. Slovenski računovodstveni standardi;
6. Zakon o računovodstvu.
Upravitelj, ako obrađuje osobne podatke korisnika na osnovi toga što je on obavio kupnju putem interneta ili naručio uslugu kod upravitelja, taj račun čuva još 10 godina (i podatke korisnika/kupca na računu).

Ugovorna osnova za obradu

Ugovorna pravna osnova za obradu osobnih podataka korisnika znači da je obrada potrebna za:
1. provedbu ugovora čija je ugovorna strana korisnik na kojeg se odnose osobni podatci ili
2. provedbu mjera na zahtjev takvog korisnika prije sklapanja ugovora.
Upravitelj korisniku osigurava informacije o obradi njegovih osobnih podataka u ovim Uvjetima privatnosti te, gdje je potrebno, putem obavijesti na svojoj internetskoj stranici.
Upravitelj za ugovornu obradu osobnih podataka korisnika ne treba izričitu suglasnost.
Ako korisnik ne osigura sve osobne podatke koje upravitelj treba za ispunjenje ugovornog odnosa, upravitelj ne može izvršiti narudžbu korisnika. Pritom se upravitelj uvijek brine da od korisnika dobiva i nadalje obrađuje samo onoliko osobnih podataka koliko ih treba da ispuni ugovorni odnos.

Izričita privola kao pravna osnova

Izričita privola je osnova za obradu onih osobnih podataka za koje upravitelj nema zakonsku ili ugovornu pravne osnovu za obradu.
Upravitelj osigurava mogućnost izričite privole korisnika gdje je to potrebno bez unaprijed ispunjenog okna za potvrdu. Osobna privola korisnika je njegova dobrovoljna izjava volje da se njegovi osobni podatci mogu obrađivati za određene svrhe, a dana je na temelju informacija koje mu osigurava upravitelj ovim Uvjetima privatnosti i izravno na internetskoj stranici prije nego što korisnik izričito pristane na obradu.
Pojedine svrhe za takvu obradu osobnih podataka upravitelj posebno navodi na internetskoj stranici gdje korisnik ima mogućnost takvu privolu dati. Upravitelj u razumljivom i lako dostupnom obliku te jasnim i jednostavnim riječima obavješćuje korisnika o svrhama te za svaku različitu svrhu korisniku daje na raspolaganje izričitu privolu.
Upravitelj osigurava korisniku pravo da izričitu privolu opozove u svakom trenutku na jednostavan način. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na osnovi privole prije njezina otkazivanja.

Javni interes

Upravitelj može obrađivati osobne podatke korisnika ako je obrada potrebna za:
1. obavljanje poslova u javnom interesu ili
2. za izvršavanje javne ovlasti koja je dodijeljena upravitelju.

Zakonit interes

Ako je obrada potrebna zbog zakonitih interesa, za koje se upravitelj ili treća osoba zalaže, upravitelj obrađuje osobne podatke korisnika u opsegu koji mu je nužan za izvršavanje tih zakonitih interesa, osim kad nad takvim interesima prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode korisnika na kojeg se odnose ti podatci, osobito kad je riječ o obradi osobnih podataka osoba mlađih od 16 godina.

Zaštita interesa fizičkih osoba

Upravitelj može obrađivati osobne podatke korisnika ako je obrada potrebna za zaštitu vitalnih interesa korisnika ili druge fizičke osobe.

Vrste osobnih podataka

Vrste osobnih podataka koje obrađujemo u unaprijed definirane svrhe:


 1. ime i prezime
 2. adresa prebivališta ili boravišta
 3. ime pošte i mjesto
 4. e-adresa
 5. telefonski broj
 6. broj transakcijskog računa
 7. porezni broj
 8. broj kreditne kartice
 9. IP adresa
 10. cookie ID

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Upravitelj obrađuje osobne podatke korisnika za svrhe koje su navedene te pritom definira pravnu osnovu na kojoj te podatke obrađuje i određuje je li izričita privola korisnika potrebna ili ne:


 1. ispunjavanje ugovorne obveze (narudžba proizvoda ili usluge od strane korisnika), ugovorna osnova, izričita privola NIJE potrebna
 2. slanje informacija i obavijesti koje proizlaze iz ugovorne obveze (pretplata na e-novosti koje nemaju marketinških sadržaja), ugovorna osnova i zakonit interes, izričita privola NIJE potrebna
 3. slanje odgovora na upite korisnika (popunjavanje obrasca za upit i/ili kontaktnog obrasca), ugovorna osnova i zakonit interes, izričita privola NIJE potrebna
 4. slanje reklamnih poruka, oglasa, akcija, koje ne proizlazi iz ugovorne obveze (pretplata na e-novosti koje nemaju marketinških sadržaja), izričita privola JE potrebna
 5. profiliranje korisnika za svrhe ciljanog oglašavanja, uključujući remarketing (neanonimno profiliranje, uporaba Google analitike, Facebook alata itd.), izričito slaganje s preuzimanjem kolačića koji to profiliranje omogućuju izričita privola JE potrebna
 6. registraciju korisnika u svrhu korištenja usluga operatera (online trgovina, primjena, komentiranje, davanje mišljenja), ugovorna osnova, izričita privola NIJE potrebna
 7. marketinška istraživanja i statistiku za svrhe obavljanja djelatnosti upravitelja (anonimno, bez obrade osobnih podataka korisnika), zakonit interes, izričita privola NIJE potrebna


Nove svrhe za obradu osobnih podataka

Upravitelj može obrađivati osobne podatke za nove svrhe za koje nema odgovarajuću pravnu osnovu ni izričitu privolu samo pod uvjetom korisniku osigura sve potrebne informacije za obradu njegovih osobnih podataka za nove svrhe i od njega dobije novu izričitu privolu za obradu osobnih podataka.
Upravitelj može prenositi osobne podatke korisnika trećima samo u slučaju kaznenih i civilnih postupaka u opsegu koji definira zakonodavstvo.

Registracija korisnika

Korisnik je dužan dati točne i istinite podatke o i nakon registracije. Zabrana zlouporabe stranih osobnih podataka.
Korisnik je dužan pažljivo pohraniti korisničko ime i lozinku, a ne prosljeđivati ​​ga trećim stranama.
Korisnik je svjestan da u slučaju korištenja neistinitih podataka ili zlouporabe stranih osobnih podataka, upravitelj može pokrenuti odgovarajući pravni postupak protiv takvog korisnika.
Korisnici mogu se registrirati ako imaju najmanje 16 godina na dan registracije.

Kolačići

Upravitelj osigurava korisnicima obavijest o uporabi kolačića na vidljivu mjestu na internetskoj stranici kad korisnik posjeti web-mjesto upravitelja. Upravitelj u obavijesti osigurava ažurne podatke o kolačićima, osobito:
1. vrste i nazive kolačića,
2. svrhu njihove uporabe i
3. vrijeme trajanja pojedinog kolačića.
Upravitelj osigurava obavijest bez privole ako upotrebljava ove kolačiće:
1. kolačići koji su potrebni isključivo zbog prijenosa poruke putem elektroničke komunikacijske mreže i
2. kolačići koji su nužni za osiguravanje usluge informacijskog društva koje pretplatnik ili korisnik izričito zahtijevaju.
Upravitelj osigurava obavijest s privolom korisnika u svim ostalim slučajevima i korisnika odgovarajuće obavješćuje o mogućnostima postavljanja kolačića. Upravitelj bez izričite privole ne upotrebljava kolačiće za koje je potrebna privola korisnika. Upravitelj osigurava mogućnost naknadne promjene privole korisnika s time da obavijest čuva na vidnom mjestu na internetskoj stranici.
Upravitelj obavijest osigurava na posebnoj poveznici na internetskoj stranici.

PRAVA KORISNIKA

Općenito o pravima

Korisnik može od upravitelja zahtijevati:
1. pristup do osobnih podataka,
2. ispravak osobnih podataka,
3. brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav),
4. ograničenje obrade osobnih podataka,
5. prigovor na obradu osobnih podataka,
6. prijenos osobnih podataka.

Upravitelj će odgovoriti na zahtjev korisnika najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama

Korisnik ima pravo od upravitelja dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podatci povezani s njimeUpravitelj osigurava sljedeće informacije:
1. svrhe obrade,
2. vrste osobnih podataka koje obrađuje,
3. kojim obrađivačima su osobni podatci preneseni na obradu odnosno otkriveni,
4. predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka,
5. upoznatost s pravima korisnika: pravo na brisanje, ispravak, ograničenje obrade ili na prigovor takvoj obradi,
6. pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu,
7. ako osobne podatke za obradu nije dao korisnik, informacije u vezi s izvorom, gdje je upravitelj podatke dobio,
8. postojanje automatiziranog mijenjanja odluka, uključujući oblikovanje profila.

Korisnik može to pravo ostvariti putem obrasca: Ostvarivanje prava – obrazac

Pravo na ispravak

Korisnik može od upravitelja zahtijevati da bez odgode:
1. ispravi netočne podatke, koje upravitelj (ili njegovi voditelji obrade) obrađuju u vezi s njime, odnosno
2. dopuni nepotpune osobne podatke.

Upravitelj osigurava obrazac za predočenje izjave o dopuni: Ostvarivanje prava – obrazac

Pravo na brisanje

Korisnik može od upravitelja zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka bez odgađanja ako je ispunjen najmanje jedan od ovih uvjeta, ako:
1. osobni podatci nisu više potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili nekako drugačije obrađeni,
2. korisnik opozove privolu koju je dao upravitelju za obradu i kada za obradu ne postoji nikakva druga pravna osnova,
3. ako korisnik podnese prigovor zbog obrade svojih osobnih podataka iz razloga:  
 3.1. obrada osobnih podataka obavlja se u javnom interesu ili  
 3.2. obrada se obavlja zbog zakonitih interesa upravitelja ili   
 3.3. obrada osobnih podataka obavlja se za svrhe izravnog marketinga i/ili oblikovanja profila
4. ako se njegovi osobni podatci obrađuju nezakonito,
5. ako je osobne podatke potrebno izbrisati za ispunjenje pravne obveze koju upravitelju nalaže zakonodavstvo,
6. ako su osobni podatci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva za osobu mlađu od 16 godina.

Korisnik može ostvariti svoje pravo na brisanje osobnih podataka putem obrasca: Ostvarivanje prava – obrazac

Pravo do ograničenje obrade

Korisnik može od upravitelja zahtijevati ograničenje obrade kad je riječ o nekom od ovih slučajeva:
1. kad korisnik opovrgne točnost podataka, na razdoblje u kojem upravitelj može provjeriti točnost osobnih podataka,
2. ako je obrada korisnikovih osobnih podataka nezakonita, a korisnik se protivi brisanju, ali zahtijeva ograničenje obrade odnosno uporabe,
3. kad upravitelj više ne treba osobne podatke za svrhe obrade za koje je imao pravnu osnovu ili izričitu privolu korisnika, nego ih treba za ostvarivanje, provedbu i obranu pravnih zahtjeva,
4. ako je korisnik podnio prigovor (pravo na prigovor) dok se ne provjeri prevladavaju li zakoniti razlozi upravitelja za obradu nad razlozima korisnika na kojeg se odnose osobni podatci.

Kad korisnik ostvari to pravo, njegove podatke upravitelj može pohranjivati i obrađivati samo:
1. uz izričitu privolu korisnika (naknadno danu),
2. za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,
3. za zaštitu prava drugih korisnika (fizičkih ali pravnih osoba),
4. zbog važnog javnog interesa Europske unije ili Republike Slovenije.

Korisnik može to pravo ostvariti putem obrasca: Ostvarivanje prava – obrazac

Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo od upravitelja primiti osobne podatke koje obrađuje u vezi s njim. Te podatke upravitelj mu mora osigurati u:
1. strukturiranom obliku,
2. općenito upotrebljavanom obliku zapisa
3. strojno čitljivom obliku kako bi korisnik bez teškoća mogao pročitati informaciju.

Korisnik ima pravo i da te dobivene podatke pošalje dalje drugom upravitelju, a da ga mi kao upravitelj pritom ne ometamo, ako:
1. su podatci bili obrađivani na osnovi izričite privole i
2. ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

Korisnik ima pravo na to da se njegovi podatci prenesu od jednog do drugog korisnika kad je to tehnički izvedivo.

Korisnik to pravo može ostvariti putem obrasca: Ostvarivanje prava – obrazac

Pravo na prigovor

Korisnik u svakom trenutku može podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka u vezi s njim kad upravitelj obrađuje njegove osobne podatke:
1. u javnom interesu ili 
2. zbog legitimnih interesa upravitelja, uključujući izradu profila tog korisnika.

Upravitelj ne prestaje obrađivati korisnikove osobne podatke na osnovi prigovora ako
:
1. dokaže nužne legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama korisnika ili
2. ih treba za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Upravitelj uvijek mora udovoljiti zahtjevu korisnika kad on prigovori na mogućnost da se njegovi osobni podatci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, uključujući izradu profila ako je to povezano s izravnim marketingom. Upravitelj mora prestati obrađivati te osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

U tu svrhu upravitelj tamo gdje od korisnika dobije privolu za obradu njegovih podataka u svrhe izravnog marketinga ima jasnu i izdvojenu informaciju da korisnik bilo kad može opozvati privolu i prigovoriti na obradu tih podataka u te svrhe.

Pravo na prigovor korisnik može ostvariti putem obrasca: Ostvarivanje prava – obrazac

Automatizirana obrada i oblikovanje profila korisnika

Korisnik ima pravo na to da za njega ne vrijedi odluka koja se temelji samo na automatiziranoj obradi njegovih podataka, uključujući izradu profila, koja ima pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način na njega znatno utječe.

Korisnik ne može ostvariti pravo da se njegovi podatci ne obrađuju automatizirano, uključujući izradu profila, ako je takva odluka (automatizirana obrada):
1. nužna za sklapanje ili provedbu ugovora između korisnika i upravitelja (npr. internetska košarica),
2. dopuštena prema pravu Europske unije ili Republike Slovenije te definira i odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda te legitimnih interesa korisnika (npr. obrada podataka FURS-a),
3. utemeljena na izričitoj privoli korisnika (npr. za izravni marketing putem sustava za automatizirano slanje reklamnih poruka).

Tako gdje se zahtijeva izričita privola upravitelj osigurava odgovarajuće obavijesti za korisnika i prozor za potvrdu izričite suglasnosti.

Otkaz eksplicitnog pristanka

Upravitelj u roku od 15 dana spriječi uporabu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga te o tome obavijesti korisnika koji je to zahtijevao, i to pismeno u sljedećih pet dana ili na drugi dogovoreni način.

Pravo na žalbu

Korisnik može, ako smatra da su prekršena njegova prava prema ovim uvjetima privatnosti, podnijeti žalbu kod mjerodavnog nadzornog tijela, koje je u Republici Sloveniji: Ured povjerenika za informiranje

Upravitelj je obvezan kod svakog oblika izravnog marketinga korisniku pružiti mogućnost da obaviješću putem elektroničke pošte ostvari pravo na izuzeće koje mu jamči zakonodavstvo.

AUTORSKA PRAVA

Tekstovi na internetskoj strani

Sadržaje i tekstove na internetskoj stranici upravitelja zabranjeno je kopirati ili bilo kako drugačije upotrebljavati izvan potreba suradnje između upravitelja i korisnika, osim ako na internetskoj stranici nije drugačije navedeno. Bilo kakvo zadiranje u autorsko pravo smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti predmet pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka od strane upravitelja.

Fotografije i audiovizualna djela na internetskoj stranici

Sve slike, videosnimke i ostala audiovizualna djela koja su objavljena na internetskoj stranici autorsko su djelo i/ili vlasništvo upravitelja te ih je zabranjeno kopirati ili bilo kako drugačije upotrebljavati izvan potreba suradnje između upravitelja i korisnika, osim ako na internetskoj stranici nije drugačije navedeno. 
Svako zadiranje u autorsko pravo smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti predmet pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka od strane upravitelja.

Pravni dokument

Tekst ovih uvjeta privatnosti u vlasništvu je upravitelja te ga je zabranjeno kopirati, distribuirati ili bilo kako drugačije raspolagati tim tekstom bez pismene suglasnosti vlasnika informacijskog sustava koji za upravitelja održava uvjete privatnosti, osim iznimno, kad ih dopušta zakon. Bilo kakvo zadiranje u autorsko pravo smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti predmet pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka od strane vlasnika informacijskog sustava, to jest od poduzeća POGOJI.SI, Tjaša Vidic s.p. Za dodatne informacije u vezi s time obratite se na: podpora@pogoji.si.

ZAVRŠNE ODREDBE

Obvezujuća priroda pravnih uvjeta

1. Uvjeti privatnosti vrijede za sve korisnike koji upotrebljavaju internetsko mjesto i upravitelju šalju osobne podatke na upravljanje i daljnju obradu.
2. Uvjeti privatnosti obvezujući su za upravitelja, obrađivače i korisnike kod prosljeđivanja, upravljanja i obrade osobnih podataka korisnika te kod ostvarivanja prava korisnika i obveza upravitelja i obrađivača.
3. Uvjeti privatnosti sastavni su dio svake obrade osobnih podataka, u skladu s unaprijed definiranim svrhama, temeljima za obradu, privolom korisnika te vrstama osobnih podataka koje su predmet daljnje obrade.
4. Korisnik je unaprijed upoznat s ovim uvjetima privatnosti, koji su dostupni na internetskoj stranici upravitelja te uz sve obrasce i aktivnosti kod kojih korisnik može dati svoje osobne podatke na obradu.

Izmjene uvjeta privatnosti

1. Upravitelj redovito ažurira uvjete privatnosti u skladu s izmjenama zakona.
2. Upravitelj korisnike redovito i pravodobno obavješćuje o izmjenama u pismenom obliku elektroničkom poštom.
3. Upravitelj omogućuje arhiv izmjena uvjeta privatnosti koji je svakom korisniku dostupan uz prethodni pismeni zahtjev na upraviteljevu elektroničku adresu za kontakt.

Rješavanje sporova

Upravitelj i korisnik obvezuju se moguće nesuglasnosti i sporove rješavati mirno i sporazumno. Ako sporazumno rješenje neće biti moguće, za rješavanje spora mjerodavan je sud u Republici Sloveniji prema sjedištu upravitelja.

Lokalna valjanost

Uvjeti privatnosti vrijede za sve korisnike bez obzira na državu pristupa i za sve vrste obrade osobnih podataka bez obzira na sjedište korisnika.

Razdoblje valjanosti

Pravni uvjeti na snazi su od: 25.04.2024 14:50

Trebaš pomoć

Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati

Pretplati se na E-vijesti
Budite informirani o aktualnim promocijama i novostima
Politika kolačića
Internetska trgovina Proteini.si koristi kolačiće kako bi Vam pravilnim radom omogućila najbolje korisničko iskustvo. Podatke o kolačićima možete ukloniti u bilo kojem trenutku – oni su pohranjeni u vašem pregledniku. Više o kolačićima...
Proteini.si   Molimo pričekajte.